Transport ticket - purchase confirmation

Medzi základné princípy UX patrí spätná väzba. Môže sa to zdať ako banalita a samozrejmosť, avšak zreteľnosť spätnej väzby smerom od zariadenia k užívateľovi je natoľko dôležitá, že na základe nej užívateľ hodnotí, či dosiahol svoj cieľ. Sú to všetky tie ďakovné stránky, nákup potvrdzujúce obrazovky, pop-up confirmation messeges, ale aj rôzne error hlášky.
V rámci projektu redizajnu digitálnych označovačov cestovných lístkov v MHD v Bratislave som (okrem iného) riešil nedostatky existujúceho dizajnu nákup potvrdzujúcej obrazovky. V mojom návrhu užívateľ jasne vidí tri najdôležitejšie informácie
1. potvrdenie o úspešnom zakúpení cestovného lístku,
2. čas, dokedy mu cestovný lístok platí,
3. zostávajúci kredit na karte.
Práve tieto informácie majú pri používaní digitálnych označovačov užívatelia problém nájsť.
Prečítajte si už druhú časť projektu teraz: http://bit.ly/redizajn-druha-cast.

ENG:
One of the basic principles of UX is feedback. This may seem like a banality and self-evident, but the clarity of feedback from the device to the user is so important, that the user assesses whether it has achieved its goal. These are all those thank-you pages, buying confirmation screens, pop-up confirmation messeges, but also various error messages.
As part of the project of redesigning digital ticket markers in public transport in Bratislava, I resolved, among other things, the shortcomings of the existing design of the purchase confirmation screen.
In my design, the user clearly sees the three most important information:
1. confirmation of successful purchase of the ticket,
2. the time the ticket is paid for,
3. Remaining credit on the card.
This information is difficult for users to find when using digital markers.
Read the second part of the project now: http://bit.ly/redesign-druha-cast.

More by Tomáš Štolc

View profile