Transport ticket - select quantity

Digitálne označovače vo vozidlách MHD v Bratislave poskytujú možnosť kúpy cestovných lístkov spolucestujúcemu. Pokiaľ cestujúci vlastní bezkontaktnú čipovú kartu, môže kúpiť cestovný lístok okrem seba, aj svojmu priateľovi či dieťaťu.
Ide o jednu z funkcionalít systému, ktoré dávajú užívateľovi pridanú hodnotu pri kupovaní si cestovných lístkov prostredníctvom digitálnych označovačov vo vozidlách MHD. Práve na takýchto funkcionalitách je možné komunikovať benefity používania digitálnych označovačov vo vozidlách MHD pre cestujúcich. Avšak spôsob kúpy cestovného lístka pre spolucestujúceho je natoľko komplikovaný, že mnohých cestujúcich odrádza od využívania tejto možnosti.
Nákup cestovného lístka pre spolucestujúceho je vo svojej podstate štandardná kúpa cestovného lístka. Z logických dôvodov je možné kúpiť spolucestujúcemu iba lístok s rovnakou časovou platnosťou a na rovnaký počet zón, ako si kupuje “hlavný” cestujúci. Preto je z môjho pohľadu riešenie funkcionality kúpy cestovného lístka pre spolucestujúceho v zásade jednoduché. Navrhujem vytvoriť možnosť voľby počtu cestovných lístkov, ktoré si chce cestujúci na svoju bezkontaktnú čipovú kartu kúpiť.

ENG: Digital markers in public transport vehicles in Bratislava provide the possibility to buy travel tickets for a fellow traveler. If a passenger has a contactless smart card, he or she can buy a ticket in addition to himself / herself to his / her friend or child.
It is one of the functionalities of the system that gives the user added value when buying tickets via digital markers in public transport vehicles. It is on such functionalities that it is possible to communicate the benefits of using digital markers in public transport vehicles for passengers. However, the way of purchasing a ticket for a fellow traveler is so complicated that it discourages many passengers from using this option.
Purchasing a ticket for a fellow traveler is a standard ticket purchase. For logical reasons, it is only possible to buy a ticket for a fellow traveler with the same time and for the same number of zones as the “principal” passenger. Therefore, in my view, the solution of the functionality of purchasing a ticket for a fellow traveler is in principle simple. I propose to create a possibility to choose the number of tickets that the passenger wants to buy on his contactless smart card.

More by Tomáš Štolc

View profile