Transport ticket - confirmation screen

Cestujúci v bratislavskej verejnej doprave majú možnosť využívať digitálne označovače na kúpu elektronických cestovných lístkov. Užívateľské rozhranie týchto digitálnych zariadení obsahuje niekoľko závažných nedostatkov, ktoré spôsobujú cestujúcim ťažkosti pri ich používaní. Rozhodol som sa preto vytvoriť redizajn celého nákupného procesu elektronických cestovných lístkov cez digitálne označovače vo vozidlách Bratislavskej MHD. Postupne budem s vami zdieľať jednotlivé screeny aj s popisom môjho pohľadu na to, prečo navrhujem to alebo ono. Pracujem aj na casestudy, s ktorou sa s vami tiež rád podelím, keď bude hotová.
Dnes začnem prvým screenom - potvrdenie o úspešnej kúpe elektronického cestovného lístku. Na tento screen som zapracoval asi najdôležitejšiu informáciu pre cestujúcich o tom, dokedy platí ich cestovný lístok. Je to úplne zrejmá informácia, ktorá by mala mať vysokú prioritu pri jej zobrazovaní. Aj napriek tomu to tak v aktuálnom uživáteľskom rozhraní označovačov nie je a cestujúci musí pre zistenie tejto informácie spraviť ďalšie dva úkony.
ENG:
Passengers in Bratislava's public transport have the opportunity to use digital markers to purchase digital tickets. The user interface of these digital devices has several serious flaws that make it difficult for passengers to use them. Therefore, I decided to create a redesign of the entire purchasing process of digital tickets through digital markers in vehicles of the Bratislava public transport. Gradually, I will share individual scenes with you with a description of my view of why I propose this or that. I am also working on casestude, which I will be happy to share with you when it is ready.
Today I will start with the screen of confirmation successful purchase of electronic ticket. On this screen, It contains probably the most important information - validity period. This is a very important information that should have a high priority in its display. However, this is not the case in the current user interface and the passenger must do two more steps to get this information.

More by Tomáš Štolc

View profile