سوالات درس اول روانشناسی

منظور از علم در اینجا، علم تجربی است که از روش ها و اندازه های دقیق و قابل اندازه گیری استفاده می کند و یکی از منابع کسب آگاهی و معرفت است. علم تجربی با مطالبی نظیر (مسئله – فرضیه- اصول و قوانین – نظریه) ارتباط دارد.

https://city-shirban.ir/?p=1882

View all tags
Posted on Oct 31, 2021

More by city shirban

View profile