1. Gustav Schiring Gustav Schiring

  2. Kerem Suer Kerem Suer Pro

  3. Helder Oliveira Helder Oliveira Pro

  4. Virgil Pana Virgil Pana Pro

  5. Unfold Unfold Team Eddie Lobanovskiy Eddie Lobanovskiy Pro

  6. Michele Giorgi Michele Giorgi Pro