Friday, January 12 Saturday, January 13 Sunday, January 14

 1. Leo Natsume Leo Natsume

 2. Nicola Baldo Nicola Baldo Pro

 3. Giga Tamarashvili Giga Tamarashvili Pro

 4. Ksenia Shokorova Ksenia Shokorova Pro

 5. Gal Shir Gal Shir Pro

 6. Norde Norde

 7. Cub Studio Cub Studio Team Fraser Davidson Fraser Davidson Pro

 8. Tiffany Tan Tiffany Tan

 9. Sandor Sandor Pro

 10. Valeria Petrianova Valeria Petrianova

 11. Michael Fugoso Michael Fugoso Pro

 12. WETTER † † WETTER † †

 13. Fraser Davidson Fraser Davidson Pro

 14. Christian Vizcarra Christian Vizcarra Pro

 15. Evgeny Polukhin Evgeny Polukhin

 16. WantLine WantLine Pro

 17. Diana Zherdieva Diana Zherdieva

 18. Kiet T. Duong Kiet T. Duong Pro

 19. Misha Tsankashvili Misha Tsankashvili

 20. Marcos Bicoleo Marcos Bicoleo

 21. MadeByStudioJQ MadeByStudioJQ Pro

 22. Tomasz Trefler Tomasz Trefler Pro

 23. Mika Novo Mika Novo

 24. Fore Design Fore Design Team Dan Perrera Dan Perrera Pro

Loading more…