Logo proposal for IBI Institute.

Posted on Sep 10, 2019
Mateusz Turbiński
Senior UI/Visual designer

More by Mateusz Turbiński

View profile