Three graces

Own interpretation of the fashionable theme of the three graces.

More by Kazia Kalitan-Mlodkowska

View profile