CTO là gì? Tố chất cần có để trở thành một CTO chuyên nghiệp

CTO là người vạch ra các chiến lược phát triển sản phẩm tiếp theo cho doanh nghiệp. Họ cần thực hiện các nghiên cứu, đưa ra các phương pháp tạo ra sản phẩm phù hợp cho định hướng phát triển của doanh nghiệp.

https://itnavi.com.vn/blog/cto-la-gi/

Posted on Apr 5, 2022

More by Tuyển dụng ITNAVI

View profile