پنوماتیک

پنوماتیک “pneumatic” بر اساس کلمه یونانی “pneumatikos” است ، به معنی “ناشی از باد”.”pneumatic” عنوانی است برای معرفی علمی که از نیروی هوای فشرده برای انجام عمل و کار خاصی استفاده میکند. پنوماتیک اولین بار نزدیک به 2000 سال پیش ، یک مخترع یونانی از نیروی هوای فشرده استفاده کرد.

https://www.controlpsi.com/pneumatic-products/

Posted on Dec 11, 2021

More by controlpsi

View profile