5 Rebounds

  1. Mạnh Nguyễn Tiến ✌ Mạnh Nguyễn Tiến ✌ Pro

  2. Brad Alexander Brad Alexander

  3. Brett Smith Brett Smith Pro

  4. Garry McCormack Garry McCormack Pro

  5. Gavin McNamee Gavin McNamee Pro