Sertac Poyraz Sertac Poyraz Istanbul, TR

Freelance UI Designer, Sr. Front end Developer at Medyasoft. Formerly KG Teknoloji, gricreative, clansy, zon interactive
More

Skills

  1. Sertac Poyraz Sertac Poyraz

  2. Sertac Poyraz Sertac Poyraz

  3. Sertac Poyraz Sertac Poyraz

  4. Sertac Poyraz Sertac Poyraz

  5. Sertac Poyraz Sertac Poyraz

  6. Sertac Poyraz Sertac Poyraz

  7. Sertac Poyraz Sertac Poyraz

  8. Sertac Poyraz Sertac Poyraz

Loading more…