1. Riccardo Carlet Riccardo Carlet Pro

  2. David McLeod David McLeod Pro

  3. Julien Lavallée Julien Lavallée Pro

  4. Gert van Duinen Gert van Duinen Pro