1. Casey Lynn Galanter Casey Lynn Galanter Pro

  2. Tim Praetzel Tim Praetzel

  3. Mackey Saturday Mackey Saturday Pro

  4. Emir Ayouni Emir Ayouni Pro

  5. Scott Hill Scott Hill Pro

  6. Breanna Rose Breanna Rose