1. Yurka Sokolov Yurka Sokolov

 2. Graham Smith Graham Smith Pro

 3. Zach Forrester Zach Forrester

 4. Brian Hoff Brian Hoff Pro

 5. Brian Hoff Brian Hoff Pro

 6. Brian Hoff Brian Hoff Pro

 7. Brian Hoff Brian Hoff Pro

 8. Brian Hoff Brian Hoff Pro

 9. Deepanjali Deepanjali

 10. Vasjen Katro Vasjen Katro Pro

 11. Benny Chew Benny Chew Pro

 12. Anthony Hall Anthony Hall Pro