Monday, March 24 Highlights for Tuesday, March 25 Wednesday, March 26

Debuts

 1. Anton Lipovskoy

 2. Logan Rose

 3. Stas Khromov

 4. Ekaterina Bychkova

 5. Abhishek Biswas

 6. Dallas Christman

 7. Armando Godinez Jr. Pro

 8. Fernanda Zabudowski

 9. Jeanette Aga

 10. Ismail Xahy

 11. Chris Burda Pro

 12. Yonger