1. Dillon McPherson
  2. Kostya Kozak
  3. Oleg Stirbu
  4. Damian Hernandez
  5. Alex Vlasov