1. Pushing Giants
  2. Emir Ayouni
  3. Dustin Wallace