1. Gandzak Brand Identity armenia bakery bakery logo brand brand identity branding concept corporate corporate branding corporate brochure design graphic design logo logo design logo design concept logotype mockup packaging packaging design photoshoot
  View Gandzak Brand Identity
  Gandzak Brand Identity
 2. Photoshoot for "Meghratun" Company brand brand identity branding concept creative creative agency design food graphic design honeycomb logo logo design packaging packaging design photoshoot
  View Photoshoot for "Meghratun" Company
  Photoshoot for "Meghratun" Company
 3. Branding and Design for "Woodyan" brand brand identity branding concept design graphic design logo logotype packaging design
  View Branding and Design for "Woodyan"
  Branding and Design for "Woodyan"
 4. Branding for "Asteri" Sweet-shop brand identity branding branding design design logo logotype
  View Branding for "Asteri" Sweet-shop
  Branding for "Asteri" Sweet-shop
 5. Unique packaging design animation bee brand branding brown design logo minimalist packaging product realistic
  View Unique packaging design
  Unique packaging design
 6. Logo Design for Dairy Production abstract branding concept design icon logo logo design minimalism
  View Logo Design for Dairy Production
  Logo Design for Dairy Production
 7. Logo Design for "Karmir Katar" art branding design logo logo design logotype minimal photoshop simple
  View Logo Design for "Karmir Katar"
  Logo Design for "Karmir Katar"
 8. Corporate Identity for "Gandzak Bakery" animation brand brand identity branding concept corporate identity design food gif graphic design logo red
  View Corporate Identity for "Gandzak Bakery"
  Corporate Identity for "Gandzak Bakery"
 9. Packaging design for "Sunny day" gif branding colorful colors design food gif graphic design logo packaging design
  View Packaging design for "Sunny day" gif
  Packaging design for "Sunny day" gif
 10. Brand Identity for "Sunny day" company brand identity branding concept design illustration like logo logo design packaging creative stationary
  View Brand Identity for "Sunny day" company
  Brand Identity for "Sunny day" company
 11. "PINE" Packaging Design branding concept design illustration logo packaging packaging design
  View "PINE" Packaging Design
  "PINE" Packaging Design
Loading more…