1. Drew Wilson Drew Wilson Pro

 2. Brendan Pittman Brendan Pittman Pro

 3. Jessica Gillis Jessica Gillis Pro

 4. Tim Quirino Tim Quirino Pro

 5. Darren Geraghty Darren Geraghty Pro

 6. Darren Geraghty Darren Geraghty Pro

 7. Alex Buga Alex Buga

 8. Corey Ginnivan Corey Ginnivan

 9. Sarper Erel Sarper Erel Pro

 10. Caleb Khazoyan Caleb Khazoyan

 11. Dave Albert Dave Albert Pro

 12. Yuan Wang Yuan Wang