Akshay Sharma
Akshay Sharma

Finland

Founder at NanoWE Inc.

Actions