Anthony Sampogna
Anthony Sampogna

Designer based in Brooklyn | NYC

  1. 1002725 10151501944252877 1121900153 n Anthony Sampogna

  2. 1002725 10151501944252877 1121900153 n Anthony Sampogna

  3. 1002725 10151501944252877 1121900153 n Anthony Sampogna

  4. 1002725 10151501944252877 1121900153 n Anthony Sampogna

  5. 1002725 10151501944252877 1121900153 n Anthony Sampogna

  6. 1002725 10151501944252877 1121900153 n Anthony Sampogna

  7. 1002725 10151501944252877 1121900153 n Anthony Sampogna

  8. 1002725 10151501944252877 1121900153 n Anthony Sampogna

  9. 1002725 10151501944252877 1121900153 n Anthony Sampogna

  10. 1002725 10151501944252877 1121900153 n Anthony Sampogna