Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» United Kingdom

Working away on designing and coding websites, developing brands and managing social media outlets whilst studying Web Technologies at Huddersfield University.
Pro More
  1. Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

  2. Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

  3. Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

  4. Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

  5. Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

  6. Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

  7. Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

  8. Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

  9. Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

  10. Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Sophie πŸ‘©πŸΌβ€πŸ’» Pro

Loading more…