Qq%e6%88%aa%e5%9b%be20130311200021
Chris Liu

As advertising designer in Tencent, Beijing.