80 Shots

 1. Sergey Kovalenko

 2. Alex Ricochet

 3. Pavel Zertsikel

 4. Pavel Zertsikel

 5. Pavel Zertsikel

 6. Pavel Zertsikel

 7. Pavel Zertsikel

 8. Pavel Zertsikel

 9. Pavel Zertsikel

 10. Pavel Zertsikel

 11. Pavel Zertsikel

 12. Pavel Zertsikel