25 Shots

 1. Igor Koshelev

 2. COBE Team

 3. Petr Had Pro

 4. Jeremey Fleischer Pro

 5. Oykun Yilmaz Pro

 6. Rovane Durso Pro

 7. Mike | Creative Mints Pro

 8. Vladimir Vorobyev Pro

 9. Shawn Grant

 10. Ema Dimitrova Pro

 11. Mike | Creative Mints Pro

 12. Vera Bo Pro